Dernek Tüzüğü

KIBRIS TÜRK RADYOGRAFERLER DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ    

1.Derneğin adı :Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği’dir.Derneğin kısa adı KIB-RAD’dır.Derneğin logosu aşağıdaki gibidir.

 

 

Derneğin Adı ve Derneğin Logosu
2.Derneğin idare merkezi Fidan Sokak Levent Apt.Daire 4 Yenikent-Gönyeli Lefkoşa’dır. Derneğin başka yerlerde şubesi yoktur. İleride şube açılacaksa ilgili yasal hükümler tüzüğe konacak.Dernek ilçelerde temsilcilik açabilir.

 

Merkez
3. Üyelerimizin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarını koruyup geliştirmek, birleşmelerini ve dayanışmalarını sağlamaktır.
Tıbbi Görüntüleme, Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanında halen çalışmakta olan , bu alanla ilgili eğitim almış-almakta olan ya da bu alanlarla ilgili kişileri ortak bir çatı altında toplamaktır.
Amaç
a-Sağlık sektörünün omurgasını oluşturan hastalığı araştırma, teşhis ve tedavi aşamalarında  birinci derecede öncelikli unsur konumunda tabip ve diğer sağlık personeli ile birlikte yer alan Radyoloji-Röntgen Teknisyeni, Nükleer Tıp Teknisyeni ve Radyoterapi Teknisyeninin  öneminin anlatılması, tanıtılması özlük ve tüzel haklarının savunulması, çalışma saatlerinin ve maddi imkanlarının iyileştirilmesi, değişen dünya şartlarına uyum sağlamak, birlik ve beraberliği sağlamak.
b-İnsan sağlığı için kullanılan x-ışınları ile Tıbbi Görüntüleme, Nükleer Tıp ve Radyoterapiyi kapsayan tüm radyoloji alanlarında çalışmalar yapmak ve bu alanlardaki sorunları tespit etmek ve ortak çözümler üretilmesini sağlamak

 

c-Radyoloji,Nükleer Tıp ve Radyoterapi Teknisyenliği mesleğini icra eden üyelerimizi ilgilendiren meslek sorunları, meslek hastalıkları ve özlük hakları konularında araştırmalar yapmak raporlar hazırlamak ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.
c-Radyoloji ve Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek, üyelerini ve gerektiğinde halkı bilgilendirici faaliyette bulunmak.
Dünyanın her yerinden sağlık ve sağlığı etkileyen konularda üyelerimizi ve toplumu bilgilendirmek .
d-Sağlık hizmetlerinin bir dalı olan Radyolojik çalışmaların , yasalar ve insan sağlığı açısından uygunluk takibini yapmak ve gerektiğinde sorumluluk bilinciyle yasal müdahalelerde bulunmak.
e-Radyoloji ve Nükleer Tıp ve Radyoterapi  başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının sorunlarının topluma doğru anlatılması için çaba sarf etmek(Basın açıklaması,bildiri yayınlamak)
f-Toplumsal kaynaşma ve etkileşim için eğlendirici (piknik, gece, yemekli toplantı, dinletiler) etkinlikler düzenlemek.
Üye dayanışması için yardım toplantıları  düzenlemek.
g-Konusu ile ilgili diğer çalışmaları yapmak.

 

4.Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda sayılan etkinlikleri katılımcılık; özverili, gönüllülük; dayanışma; incelik ve dostluk ilkelerini gözeterek tasarlar ve gerçekleştirir:

 

Faaliyetler
a-Radyoloji  çalışanlarını derneğimize katkıda bulunmaya teşvik etmek, derneğe lojistik ve finanssal destek aramak için ticari kuruluşlar, vakıflar ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden destek almak

 

b-Radyoloji konusunda bilgi düzeyini arttırmak ve kamuoyunu temel amaç doğrultusunda bilinçlendirmek ve eğitmek.

Üyelerimizin mesleki bilgilerini ve yeterliliklerini geliştirmek, üyelerimiz arasında iyi ilişkilerin kurulmasını sağlamak ve toplumu bilgilendirici etkinliklerde (seminer, konferans, dinleti panel, kongre, eğitim kursları, sempozyumlar) bulunmak.

 

c-Amaçlarımız doğrultusunda yayınlar yapmak veya ilgili basın yayın kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak; gerekli koordinasyon ve organizasyonları yapmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için Radyoloji ile ilgili gerekli olan her türlü bilgi,belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, kitaplık kurmak. Çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

d-İkâmetgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukukî tasarrufta bulunabilir. Araştırma ve eğitim amacıyla değerlendirmek üzere tesis, araç ve gereç, arazi edinebilir.

 

e-Gerektiği takdirde teknik ve idari personel istihdam etmek;

Yasal sınırlar içerisinde demokratik  sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve yardımlaşmak. Üyelerin ve toplumun yararlanabileceği etkinlik alanları ( çalışma grupları, araştırma gurupları, yetenek kursları gibi ) oluşturmak.
Derneğe gelir getirici ( biletli gece, konser, söyleşi, kermes, piyango ) organizasyonlar yapmak.
Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki benzer dernek veya kuruluşlara üye olmak ve kuruluşlarla bilimsel anlamda ilişkiler kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak; proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

f-Derneğimiz hiçbir kişi veya kuruluşun ideolojisi ve siyaseti doğrultusunda hareket etmez.
5.Derneğe üye olabilmek için :

1.Asli Üyelik

 

Üyelik
a-

 

 

KKTC vatandaşı olup 18 (on sekiz) yaşını dolduran herkes derneğe üye olabilir. Üyelik için başvuracakların Yönetim Kurulunun belirleyeceği üye kayıt formunu doldurmaları gerekir.
b-Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi alanında halen çalışmakta olan , bu alanla ilgili eğitim almış-almakta olan ya da bu alanlarla ilgili kişiler.
c-Aynı amaçta faaliyet gösteren tüzel kişilikler.
d-Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içinde değerlendirir ve karara bağlar.

 

e-Yönetim Kurulu başvuruları kabul veya reddedilebilir, başvurunun reddedilmesi durumunda, reddedilme gerekçeleri ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 2.Onursal Üyelik

 

Derneğe maddi ve manevi yardımlarda bulunan ,derneğin gelişim ve devamlılığı için çalışmalarda bulunan kişi ve kurumlara verilen üyeliktir.Dernek onursal üyeleri aidat ödemezler ancak bağışta bulunabilirler.Onursal üyeler toplantılarda oy kullanamazlar.

6.Üyelerin uyması gereken kurallar ve üyelikten çıkma şartları aşağıdaki gibidir.Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
a-Her üye istifa arzusunu yazılı bildirmek şartı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

b-Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunanlarla Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek bir özre dayanılmaksızın dernek çalışmalarına katkıda bulunmayanların üyelikleri Yönetim Kurulu Kararıyla sona erdirilebilir.

 

c-Üyelikten çıkarılanlar iki Olağan Genel Kurul sonrasında yeniden üyelik isteminde bulunabilir.
7.Dernek aşağıdaki organlardan oluşur.

 

Derneğin Organları
I.                    Genel Kurul

II.                 Yönetim Kurulu

III.               Denetleme Kurulu

IV.              Disiplin Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

a-Genel Kurul :

 

Genel kurul derneğin en yüksek karar organıdır. Genel kurul aidatını     ödemiş asil üyelerden meydana gelir. Son üç(3)  aylık aidatını ödemiş olan asil üyeler  genel kurulda oy kullanabilirler. Dernek Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır.

 

 

Genel Kurul
i-Olağan Genel Kurul :

1. Olağan genel kurul iki yılda bir Aralık ayı  içerisinde olmak üzere Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

2. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, derneğin ilan tahtasına asılmak ve mevcut bir gazetede ilan etmek sureti ile üyelere duyrulur. Toplantı, duyuru tarihinden en az onbeş (15) gün sonra yapılır.

3. Toplantının açılabilmesi için, nisap toplam üye sayısının yarısından bir fazladır. Nisap sağlanmadığı takdirde bir hafta gecikmeyle nisapsız olarak mevcut üyelerle Olağan Genel Kurul toplanır.

4. Bir hafta gecikmeden sonra Olağan Genel Kurulunun gündeme başlaması için nisap yine 2/3’tür (üçte ikisi); eğer bu çoğunluk  sağlanmazsa otuz dakika (1/2 saat) beklenir. Bu süre sonunda herhangi bir çoğunluğa bakılmaksızın toplantıya devam edilir.

5. Olağan Genel Kurul, gündemini Yönetim Kurulu hazırlar. Kurul toplantısından önce üyelerin en az 1/20 (yirmide bir) tarafından gündeme alınması istenen konuların, yazılı ve imzalı olarak Yönetim Kuruluna verilmesi zorunludur. Üyelerin 1/20 (yirmide bir)’nin istediği konular gündeme eklenir.

6. Olağan Genel Kurulda toplantılar Yönetim Kurulu tarafından açılır, yoklama yapılır. Yoklama, kimliği belirtecek bir belge ve imza karşılığı yapılır.

7. Olağan Genel Kurul, mevcut üyeler tarafından seçilecek Divan Kurulu bir as başkan, bir başkan ve iki sekreter olmak üzere dört üyeden oluşur. Divan Kurulu mevcut üyelerin açık oylama ve açık sayımla seçilir. Tüm bu işlemler Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve Divan Kurulu tarafından yapılır ve Divan Kurulu oluşumu ile görev Divan Kuruluna devredilir.

8. Divan Kurulu başkanı, toplantıların disiplinini sağlar. Toplantıyı gündem maddelerine göre yönetir, konu ile ilgili konuşmak isteyenlerin isimlerini sekretere yazdırır. Konuşmacıların konu dışına çıkmaları halinde, gerekli uyarıyı yapar. Eğer konuşmalara süre verilmiş ise, bu sürenin dışına çıkarılmamasına özen gösterir.

9. Olağan Genel Kurulun karar çoğunluğu, toplantıda bulunan üyelerin en az yarıdan bir fazlasının çoğunluğudur.

10.  Derneğin organlarının seçimleri gizli oyla yapılır; diğer kararların oylamaları ise açıktır. Olağan Genel Kurul kararı ile kapalı oylama da yapılabilir.

11.  Olağan Genel Kurul oturumları açıktır, Olağan Genel Kurul kararı ile gizli oturumlar yapılabilir.

 

Olağan Genel Kurul
ii-Olağanüstü Genel Kurulu :

1.      Önemli ve ivedilik arz eden konularla ilgili, Genel Kurul kararı gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir zamanda Olağanüstü Genel Kurul çağrılır.

2.      Aynı zamanda, üye tam sayısının 1/5(beşte  bir) imzalarını taşıyan, gerekçeli yazılı başvurusu Yönetim Kuruluna verildikten sonra en geç 15 (on beş) gün içerisinde Yönetim Kurulu, Olağanüstü Kurulu toplar.

 

3.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısı, toplantının oluşumu, alınacak karar ve izlenecek bütün yöntemler Olağan Genel Kurul maddelerinde yazılı olduğu gibidir.

 

Olağanüstü Genel Kurul
b-       Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 

1.      Tüzük değiştirmek

2.      Dernek başkanı, dernek Yönetim Kurulu üyelerini, Disiplin Kurulu üyelerini ve denetçilerini seçmek.

3.      Dernek Yönetim Kurulunu aklamak.

4.      Kesin hesapları inceleyip karara bağlamak.

5.      Derneği ilgilendiren konularda bağlayıcı karar veya temenni kararı almak.

6.      Derneğin feshi ile ilgili kararları üretmek.

7.   Derneği ilgilendiren konularda bağlayıcı karar veya temenni kararı almak.

8.   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

9.   Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
10.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

 

 

 

 

 

 

c-Genel Kurulun Tutanakları:

 

1.      Genel Kurul tutanakları özel olarak tutulur. Tutanaklar başkanlık divanınca imzalanır ve dernek Yönetim Kurulunca saklanır.

2.      Alınan Genel Kurul kararları gerek kaymakamlığa, gerekse ilgili kişilerle yazılı olarak bildirileceği gibi, dernek ilan panosuna asılarak üyelerin de alınan kararları öğrenmesi sağlanacaktır.

 

Genel Kurul kararları tutanaklar ve tebliği
 

 

 

d-

 

 

 

Yönetim Kurulu:

 

 

 

Yönetim Kurulu

Oluşumu

i-Oluşumu
1.      Genel Kurul aşağıdaki yöntemle derneğin yönetim kurulunu iki(2) yılda bir seçer.

2.      Derneğin yönetim kurulu gizli oy, açık sayım ve salt çoğunluk ile seçilir, derneğin ilan tahtasına asılır.

3.      Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyenler Genel Kuruldan en az 48 saat önce yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadırlar.

4.      Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim kurulu dışında kalan 3 (üç) yedek üye belirlenir.

5.      Yönetim Kurulunu sırasıyla : 1)   Başkan,  2) Genel sekreter,  3) Mali Sekreter ,  4)Genel Örgütlenme ve Teşkilatlanma Sekreteri,   5) Genel Eğitim Sekreteri,  6)Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri , 7) Faal Üye, 8) Faal Üye ,9)Faal Üye seçerler.

6.      Yönetim Kurulu, seçilen yeni Yönetim Kurulu isimlerini en geç 10 (on) gün içerisinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirmelidir.

7.  Yönetim Kurulu toplanabilmesi için salt çoğunluk (5) aranır.

8.  Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların

eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır.

 

ii-Görev ve Yetkileri:Görev ve Yetkileri
 

1.            Tüzük ve Genel Kurul kararlarına uymak.

2.            Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

3.            Dernek işlerini yönetmek ve yürütmek.

4.            Kol çalışmalarını yapmak ve kol çalışmalarını desteklemek.

5.            Derneğin parasal işlerini yürütmek.

6.            Derneğin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları yürütmek.

7.            Dernek aidatını belirlemek.

8.            Tüzüğün öngördüğü diğer görev ve işleri yapmak; yetkileri kullanmak.

 

iii-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri :

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
1.      Başkan

 

Derneğin yürütme kuvvetini temsil eder. Derneğin içinde ve dışında ve kanun nezdinde tam yetki ile derneği temsil eden kişidir. Derneğe ait bütün işlemleri yürütür. Dernek genel faaliyetini daima geliştirecek şekilde sevk ve idare eder. Bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak, gerekli olanları görevlendirmek için Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Dernek adına demeç ve beyanat verir.Yokluğunda genel sekreter veya en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yerine getirir.

 

 

2. Genel Sekreter

 

Derneğin bütün yazı işlerini yürütmekle görevlidir. Yönetim Kurulu gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu toplantı çağrılarını yapar. Yönetim Kurulu kararlarını karar defterine işler ve hazır olan kurul üyelerine imzalatır. Derneğin arşivinden birinci derecede sorumludur. Başkanın ön gördüğü diğer görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular.Derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetecek komitenin başkanıdır.Komitenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.Başkanın yokluğunda dernek işlerini yürütür.

 

 

3. Mali Sekreter

 

Derneğin bütün mali işlerini yürütür. Muhasebeye ait bütün defterlerin usulüne uygun tutulmasını ve üyelerin aidat ve teberrularının zamanında tahsilini sağlar. Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir bankada dernek adına bir çek hesabı açar. Toplanan tüm paraları bu bankaya yatırır. Mali sekreter başkanla ortaklaşa imza edeceği bir makbuz defteri tutar. Bütün ödemelerde Yönetim Kurulu kararı ve başkanın ödeme emri ile onaylanan evraklara gider pusulası karşılığı ödeme yapar ve gider pusulalarının saklanması ile yükümlüdür. Mali sekreter, yanında bulunduracağı meblağ 3 (üç) üyenin, 6 (altı) aylık aidat miktarını geçemez. Bankadan çekilecek paralar için başkanın ve mali sekreterin imzası şarttır.

 

4.Genel Örgütlenme ve Teşkilatlanma Sekreteri

 

1. Üyelerin sıra numarası,isim,adres ve derneğe kabul olunduğu   ve ayrıldığı tarihlerde ödediği giriş bedeli ve aidatı gösteren bir üye kayıt defteri tutar.

2.Genel Kuruldan 15 gün önce üye listelerinin dernek ian panosunda asılmasını sağlar.Genel Kurul toplantısının tam bir düzen içinde yürütülmesini sağlar.

3.Derneğin düzenleyeceği panel,konferans seminer gibi faaliyetler için üyelerin ulaşımını,katılımını ve birlikteliğini sağlar.

4.Her türlü kültürel ve sanatsal etkinliklerden sorumludur.

5.Üyelerin dayanışmasını pekiştirecek faaliyetlerin düzenlenmesinden soumludur

 

   5.Genel Eğitim ve Sosyal Faaliyet Sekreteri

 

1.Dernek üyelerinin kurumsal bilincinin oluşması,geliştirilmesi için her türlü faaliyetlerden sorumludur.Zaman zaman toplantılar düzenleyerek üyelerin bilinçlendirilmesini sağlar.

2.Ulusal  ve uluslararası  benzer birlikler ile diyalog kurulmasını sağlar.

3.Dernek üyelerinin hukuksal problemleri ile ilgilenip takip eder ve yasal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

4.Özlük hakları ve ödevleri konusunda üyelere bilgi verir.

 

6.Basın –Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

 

a)  Günlük, haftalık, aylık gazete, dergi ve mecmuaların aboneliğinin yapılarak ilgili birimlere dağıtılması ve arşivlenmesi,

b)   Radyo , Gazete ve TV’lerde İnternet aracılığı ile dernek  ile ilgili tüm konuların takip edilip, kayıt edilmesi ve arşivlenmesi,

c)  Dernek ile ilgili araştırmalar yaptırılması, mevcut veya yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülen kitap, cd ve dvd ’lerin  basımı ve yayınlanması,

d)    Dernek ile ilgili belgesel-tanıtıcı-bilgilendirici filmlerin hazırlanması veya yaptırılması.

e)    Derneğin kitap alımının yapılması ve ilgili birim ve yerlere dağıtılması,

f )   Derneğe  ait tüm basılı ve görsel materyallerin kurum kimliğine uygunluğunu denetlemek,

g)  Dernek ile ilgili tüm faaliyetleri takip ederek haber olarak internet sitesinde yayınlamak,  yerel ve ulusal görsel, sesli ve yazılı medyaya servis etmek,

h)   Dernek ile ilgili gazete, dergi ve bilgilendirme yayın organları hazırlayarak veya alarak üyelere dağıtmak ve arşivlemek,

i)   Yerel ve ulusal medyada dernek ile ilgili tüm konuları takip ederek kaydını yapmak, arşivlemek ve kupür haline getirerek Başkan ve Genel Sekretere ulaştırmak ve gerekli görüldüğü takdirde tekzip işlemlerini yapmak,

j)   Dernek  faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medya ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak. Bu amaçla her türlü afiş-tanıtım-prodüksiyon görsellerini hazırlamak veya hazırlatmak.

k)   Dernek ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını düzenlemek,

l)    Protokol isim ve adres arşivi hazırlamak, adres ve isimlerin güncelleştirilmesini sağlamak,

m)  Başkan mesajlarını hazırlamak

n)  Eğitici programlar sosyo-kültürel etkinlikler gibi konularda gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak,Bu görevi genel eğitim sekreteriyle birlikte yürütür.

 

 

7. Faal Üye

Derneğin asli üyelerinden 3( üç )kişi seçilir. Yönetim Kurulunda başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Derneğin geliştirilmesi daha sağlıklı faaliyetlerin yapılabilmesi için araştırma yapar, rapor hazırlar ve başkana sunar. Derneğin bütün faaliyetlerinde görev yapıp, görevlerini Yönetim Kuruluna rapor eder.

 

iv-Yönetim Kurulu Toplantıları:

 

Yönetim Kurulu Toplantıları, Şekli ve Usulü
1.      Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Yönetim Kurulunun alacağı bir karar ile gününü ve saatini belirlemek sureti ile toplanır.

 

2.      Toplantıları Yönetim Kurulu başkanı yönetir, başkanın bulunmadığı zaman genel sekreter toplantıyı yönetir.

3.      Toplantıda 2/3 (üçte ikisi) çoğunluk şarttır. Eşitlik halinde, toplantıyı yöneten üyenin ( sadece başkanın) ayırt edici oyu geçerli olur.

4.   Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak 3 (üç) kez üst üste katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınarak, yerine yedeklerden Yönetim Kurulunun atayacağı üye görevlendirilir.

e-Denetleme Kurulu:

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 

Denetleme Kurulu
1.   Tüzüğün öngördüğü seçim dönemlerinde oluşturulacak Genel Kurul tarafından seçilen Denetleme Kurulu, 3 (üç) asil üyeden oluşur.

2.   Kayıtların düzenli olup olmadığını ve harcamaların bütçeye uygunluğunu, diledikleri her zamanda, ancak 3 (üç) ayda bir kezden az olmamak koşulu ile incelemek ve denetlemek zorundadır.

3.   Noksan ve usulsüz gördükleri hesap, harcama ve idari tasarruflar hakkında Yönetim Kurulunun bilgisine getirilir, Disiplin Kuruluna ise bilgi ve gereği için gönderir.

4.   Dernek için önemli saydıkları bir konu hakkında Genel Kurulu toplantıya davet eder.

5.   Denetimin sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz etmek sureti ile görevini yerine getirir.

6. Derneğin hesaplarının teftiş ve murakabesini yapmak

Denetleme Kuruluna aittir. Derneğin hesapları her ay

kontrol edildikten sonra murakabeye hazır hale getirilmek

üzere ilgili defter veya hesap kağıtlarına yazılır.

Hesapların murakabesi yıl sonu itibarıyla yapılır. Alınan

sonuç. Genel Kurula sunulur ve hesaplar Genel Kurulun

onayından sonra kesinleşir.

 

f-Disiplin Kurulu:

Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 

Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu Genel Kurulda seçilen 5 üyeden oluşur. Seçilen üyeler Genel Kurul toplantısına müteakip en geç 15 gün içerisinde yapacağı ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve bir katip seçer.

 

1.Disiplin kurulu en az 4 üye ile toplanır ve üyelikten çıkarma ile ilgili kararını en az üç üyenin oyu ile alabilir.

2.Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu ilgiliyi Disiplin Kurulu’na vermemekte ısrar ettiği hallerde Dernek üyelerinin 1/5’i tarafından sevk edilen herhangi bir üyenin, üyelikten çıkarılması istemi ile ilgili kararın Disiplin Kuruluna yazılı olarak verilmesi üzerine, ilgili üyeye yazılı olarak ve imza karşılığı elden vermek suretiyle veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla aleyhindeki istemi bildirir ve en geç 15 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak savunmasını yapmasını, aksi takdirde savunma alınmadan da gerekli karar veya kararların alınacağını bildirir.

3.Disiplin Kurulu, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunması yanında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra gerekçeli olarak kararını verir ve bu kararı yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunar ve ilgi üyeye bildirir.

4.Disiplin Kurulu, üyelikten 1 yıla kadar geçici çıkarma, kesin çıkarma, uyarma ve kınama cezalarını verebilir.

5.Disiplin Kurulu kararları kesindir. Ancak Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezalar Genel Kurul tarafından şartlı veya şartsız affedilebilir..

 

Disiplin Kurulu’nun verebileceği cezalar:
-Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenlere uyarma, tekrar etmesi halinde üyelikten kesin çıkarma.

-Yasa’ya ,ve Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlere kınama, tekrar etmesi halinde üyelikten kesin çıkarma.

-Dernek organlarının görevlerini yapmasına, derneğin projelerini veya faaliyetlerini gerçekleştirmesine haklı bir sebebi olmaksızın engel olanlara 1 yıla kadar geçici çıkarma, tekrar etmesi halinde kesin çıkarma.

-Dernek içerisinde ve dışında sözle veya yayım aracılığı veya eylemli olarak dayanışmayı bozucu hareketlerde bulunanlar, Dernek üyelerinin şeref haysiyetlerine saldırıda bulunanlar, Dernek üyesi olarak kalmalarında sakınca bulunanlar hakkında kesin çıkarma cezası verilir.

8.Derneğin gelirleri aşağıdakilerden oluşur:

 

1.      Tutarı ve ödeme biçimi Yönetim Kurulu tarafından saptanacak üyelik aidatı 2015 yılı için aylık 20,00. (yirmi) –TL olarak belirlenmiştir. Aidat ücreti her yılın Ocak ayı içerisinde yeniden Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Aidatlar makbuz karşılığı toplanır.

2.       Resmi makamların yaptığı yardımlar.

3.       Dernek malları ve lokalinden sağlanacak gelirler.

4.      Her türlü bağış ve yardımlar.

5.      Tiyatro, balo, müsamere vb. faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

6.       Dernek yayınları gelirleri.

7.      Yurtiçi ve yurtdışı sosyal toplantı (çay, balo, vb.), piyango gelirleri.

 

Derneğin bütün gelirleri ancak amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Üyeler arasında hiçbir surette kazanç paylaşımı yapılamaz.

 

Derneğin Gelirleri ve Harcama Şekli
9.Aşağıda sayılan defterler Dernek tarafından tutulur:

 

a)      Üyeleri gösteren bir  defter

b)      Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter

c)      Gelir ve giderleri gösteren bir defter

d)      Gelen giden evrak defteri

e)      Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini içeren bir defter

 

Tutulacak Defterler
10.Yönetim Kurulu alacağı bir kararla üyelerin toplanabileceği herhangi bir yeri lokal olarak belirleyebilir. Lokal olarak belirlenen yere üye olmayanların devam etmesi mümkün değildir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.

 

Lokal
11.Bu Tüzük ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilir. Tüzük değişikliği için toplanan Genel Kurula en az dernek üye sayısının 2/3 çoğunluğunun katılması gerekir. Toplantıya katılan üyelerin en az 2/3’ünün onayı ile de Tüzük değişikliğine karar verilir.

 

Tüzük Değişikliği
12.Dernek, Genel Kurul kararıyla her zaman feshedilebilir. Ancak toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3’ünün oy vermesiyle fesih kararı verilebilir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda en az üye sayısının yarı sayısından bir fazlası aranır. İkinci toplantıda fesih kararı alınabilmesi için ,derneğin feshine, dernek üyelerinin en az yarıdan çoğunun karar vermesi gerekir.Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi
Derneğin feshine karar verildiğinde ya da kendiliğinden dağılmış sayılması durumunda tüm paraların ve sair aktif kıymetlerinin Genel Kurul tarafından belirlenecek ayni amaç doğrultusunda hizmet eden bir kuruluşa bırakılır.
14.                               DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

 

ADI-SOYADIKimlik No:MESLEK:AÇIK ADRES:

 

İMZA

 

1.ADEM ABİÇ245688RADYOGRAFEROKUL YOLU SK.NO:32 KORKUTELI GAZİMAĞUSA 

 

2.ASLI ORBAY258107RADYOGRAFERİSMAİL BEYOĞLU CAD.ABOHORLU 105 APT.NO:3
3.CEMRE HACIVELİ239679RADYOGRAFERAKKENT SOK.ÖZTEK APT.NO 32/1 YENIKENT LEFKOŞA
4.ERMAN BAŞARANER168988RADYOGRAFERASMALI SK.NO:3 ALSANCAK GİRNE
5.HURİYE TAŞKER244685RADYOGRAFERAKKENT SOK.ÖZTEK APT.NO:32/2 YENİKENT LEFKOŞA
6.HURİYE UZUN201492RADYOGRAFERŞEHİT M.ARİF SK.NO:24 KIZILBAŞ LEFKOŞA
7.HÜSEYİN ÖZVERİ223031RADYOGRAFERŞEHİT YÜKSEL DERELİ SK.NO:66 D:6 GÖNYELİ LEFKOŞA
8.NURAY GÜNEŞ214702RADYOGRAFERÖĞRETMENLER APT.NO:61 ORTAKÖY LEFKOŞA
9.NUR NASİBOĞLU247888RADYOGRAFERSELÇUKLU CAD.GELİBOLU BÖLGESİ NO:6 LEFKOŞA
10.MEHMET BETERİ259941RADYOGRAFERGAZİLER SOK.NO:4 GÜZELYURT
11.MEHMET BÖLÜM226580RADYOGRAFERBAHCELİ SK.GÜZELYURT
12.MURAT ÇINAROĞLU165804RADYOGRAFERLEVENT 28 D:4 YENİKENT LEFLOŞA
13.SONGÜL BAHAR323494RADYOGRAFERBOĞAZKÖY POLİS LOJMANLARI BOĞAZKÖY
14.TAYLAN ÖZGÜR ORHAN238900RADYOGRAFERORAY 10 SİTESİ APT:2 DAİRE:9 BOĞAZKÖY GİRNE
15.YILDIZ BARDAKCIOGLU257670RADYOGRAFERASIM RASIH SK. NO:6 AYDINKÖY GÜZELYURT
16.AHMET SATUR314746ÖĞRENCİDEVRİM SOK.N0:2 YENİŞEHİR LEFKOŞA